Od ambalaže zahtijevamo da štiti upakirani sadržaj od vanjskih utjecaja, da ne reagira s proizvodom, da na najbolji način predstavi proizvod i da je jednostavna, praktična i učinkovita. Zahtjevi za kvalitetnom ambalažom su svakodnevni, dok su potrebe tržišta sve veće stoga da bi kvalitetna ambalaža bila kvalitetna ona mora imati usklađene sljedeće funkcije pakovanja.

    • Marketing funkcija

Zbog velike tržišne konkurencije pakovanje proizvoda dobiva vrlo značajnu marketinšku funkciju. Na temelju mnogih istraživanja koja su pokazala kako pakovanje ima bitnu ulogu u privlačenju pažnje kupaca sve se više proizvođača okreće ekološki prihvatljivoj ambalaži koja će ubrzati sam proces biranja između proizvoda i kupnje. Kupac će uvijek izabrati proizvod boljeg vizualnog identiteta ukoliko se radi o sličnim proizvodima po cijeni ili kvaliteti. Ambalaža sama po sebi treba djelovati na finalnu odluku o kupnji. Potencijalni kupac treba biti uvjeren da je proizvod koji namjerava kupiti onaj koji će zadovoljiti njegove potrebe.

  • Logistička funkcija

Ambalaža s dobrim skladišno-transportnim svojstvima omogućuje racionalno korištenje prostora. Ambalažu moramo potpuno prilagoditi robi koju u nju pakiramo, jer što je veća iskorištenost ambalaže, veća je i iskorištenost skladišnog i transportnog prostora. Isto vrijedi za odnos prodajne i transportne ambalaže te transportne ambalaže prema površini skladišta i vozila.

  • Logistička funkcija ima glavnu ulogu u zaštiti i olakšavanju procesa:

– zaštita proizvoda od rasipanja (tečni, praškasti ili rasuti sadržaj)

– zaštita proizvoda od utjecaja okoline (vlaga, temperatura, ultraljubičasto zračenje…)

– zaštita okoline od sadržaja pakovanja (ukoliko se radi o agresivnom sadržaju)

– omogućavanje i olakšavanje skladištenja

– omogućavanje i olakšavanje transporta

– omogućavanje i olakšavanje manipulacije

– zaštita proizvoda od krađe

– pružanje informacija o sadržaju pakovanja

    • Proizvodna funkcija

Proizvod mora biti zaštićen tijekom cijelog svog ciklusa, od trenutka pakiranja, tijekom transporta, skladištenja i prodaje pa sve do konačne upotrebe kod potrošača.

Ambalaža mora osigurati proizvod od vanjskih utjecaja, onemogućiti rasipanje, a omogućiti zaštitu od mogućih deformacija. Ambalaža je na tržištu uglavnom rezultat odnosa cijene, kvalitete i funkcionalnosti, no ona može samo do određene mjere opteretiti cijenu proizvoda. Roba je sama po sebi otporna na razne utjecaje, ali do određene granice. Sva veća opterećenja i utjecaji na robu imala bi loš rezultat. Dakle ova funkcija štiti proizvod i omogućuje poluproizvodu da postane finalni proizvod.

Neke od zaštita su: mehaničko-fizikalna, zaštita od djelovanja kisika, zaštita od vlage, zaštita od elektromagnetskog zračenja, zaštita od mikroorganizama, zaštita od nepovoljnih temperatura …

    • Upotrebna funkcija

Pakiranje proizvoda u ambalažu koja može biti kasnije iskorištena i za neke druge namjene, predstavlja temelj navedene funkcije. Tijekom i nakon upotrebe proizvoda dolazi do izražaja ove funkcije te ona sama može olakšati uporabu proizvoda. Kako ? Sigurnost rukovanja, dodatne upute na samoj ambalaži, mogućnost prenamjene i reciklaže su primjeri dobre uporabne funkcije. Olakšani mehanizmi za otvaranje i privremeno zatvaranje znatno olakšavaju i pospješuju uporabnu funkciju ambalaže.

Papir nalazi široku primjenu u proizvodnji ambalaže, a odlikuje ga niz prednosti kao što su mehanička čvrstoća, biorazgradivost, jednostavna grafička obrada i relativno niska cijena. Papir i karton vrlo je jednostavno štampati, mogu se lakirati, a mogu se i spajati sa drugim materijalima. Posjeduju fizička svojstva koja im omogućavaju daljnju preradu u fleksibilne, polukrute i krute materijale. Koriste se u širokom temperaturnom rasponu, jer mogu podnijeti vrlo niske temperature kao i vrlo visoke temperature.

Pročitajte ostatak Trak bloga :

Trebaju li mi kartonske cijevi u poslovanju ?

Na jednostavan način ispunite formu, pošaljite svoje odgovore i očekujte savjete u kratkom roku.